Nasza oferta obejmuje sprzeda? szeregu produktw.

Szeroka oferta produktw obejmuje m.in. zbiorniki ze stali nierdzewnej, buforowe zasobniki c.w.u., zasobnik wody, zasobnik ze stali nierdzewnej, a tak?e spr??arki powietrza, podgrzewacze, wymienniki i inne produkty ciep?ownicze. Poni?ej prezentujemy wi?cej szczeglwych informacji oraz katalogi i cenniki do pobrania.


Kot?y ?eliwne

Kot?y-SOLID to nowa marka produktw ?eliwnych oraz stalowych wykonanych w oparciu i w kooperacji z zagranicznym koncernem odlewniczym z tradycjami i solidno?ci?.

 

 

Kocio? SOLID Kocio? SOLID EKO Kocio? SOLID PELET Kocio? SOLID EKO NOVA Kocio? SOLID NOVA

 

Folder produktw

Produkty Flamco

flanko zbiorniki2

SYSTEMY WZBIORCZE I AKCESORIA FLAMCO

Flexcon naczynia wzbiorcze Automaty do stabilizacji ci?nienia Akcesoria do instalacji grzewczych Naczynia wzbiorcze Airfix Wyposa?enie instalacji sanitarnych Podgrzewacze i zasobniki wody Akcesoria do podgrzewaczy i zasobnikw wody Odpowietrzniki i separatory T-plus

TECHNIKA ZAMOCOWA?

Uniwersalne opaski monta?owe Wieszaki do rur Wieszaki do rur System zamocowa? ze stali nierdzewnej Rozetki Szyny i akcesoria do szyn Akcesoria monta?owe Van Baal Radiatorkonsoles Flamco Falx

 

 

 

http://www.flamcogroup.com/pl

Naczynia przeponowe NEMA Winkelmann Group

NEMA to producent zbiornikw wyrwnawczych w rozmiarach od 8 do 5000 litrw i ci?nieniu od 10 do 25 bar. S? one u?ywane w instalacjach ogrzewania/ch?odzenia, zestaww rozruchowych, instalacjach wody pitnej.

 

Katalog produktw

 

nema logo2

Podgrzewacze Winkelmann

Zbiorniki wykonane ze stali S 235 JRG2 z dwoma w??ownicami, doln? z du?? powierzchni? wymiany, idealn? do zestaww solarnych i pomp ciep?a. Wewn?trzna cz??? zbiornika oraz w??ownice emaliowane.

 

Producent: Winkelmann

 

Karta katalogowa

Podgrzewacze VM z jedn? w??ownic?

Podgrzewacze WN z dwiema w??ownicami

Rysunki techniczne zbiornikw

 

 

 

Profesjonalne spr??arki szwedzkiej marki Atlas Copco

 

atlascopcosprezarka

 

Dmuchawy Dopr??acze Orurowanie Spr??arki bezolejowe Spr??arki do preform PET Spr??arki od?rodkowe Spr??arki wysokoci?nieniowe Spr??arki ze smarowaniem olejowym Systemy powietrza do urz?dze? medycznych Systemy sterowania i kontroli Uk?ady do wytwarzania azotu i tlenu Us?uga Contract Air

Wymienniki Pojemno?ciowe WP-6

Urz?dzenie montowane jest w instalacjach ogrzewa? wodnych i przeznaczone jest do podgrzewania wody dla celw socjalnych i przemys?owych do temperatury 95C. Czynnikiem grzejnym mo?e by? woda lub para o maksymalnej temperaturze 165C i ci?nieniu 1,0 MPa.

 

WP6 str.1

WP6 str.2

Pojemno?ciowe podgrzewacze i zasobniki CIBET do 25 bar i 160 stopni C

Podgrzewacze pojemno?ciowe i zasobniki ciep?ej wody u?ytkowej CIBET s? urz?dzeniami przeznaczonymi do wsp?pracy z kot?ami grzewczymi, instalacj? miejskiej sieci cieplnej, instalacj? solarn?, pompami ciep?a, instalacjami ogrzewania elektrycznego.

 

wi?cej informacji na stronie producenta

Pojemno?ciowe podgrzewacze i zasobniki z blachy nierdzewnej

Filtroodmulniki

Filtroodmulnik stosowany jest w uk?adach instalacji centralnego ogrzewania i ma za zadanie zatrzymywanie zanieczyszcze? w postaci cia? sta?ych unoszonych przez wod? z?adu.

Filtroodmulniki instalowane s? na sieciach i w?z?ach cieplnych (przed przep?ywowymi wymiennikami c iep?a i elementami automatyki cieplnej). Mog? one rwnie? pracowa? w lokalnych instalacjach wodoci?gowych wyposa?onych w od?elaziacze w celu dodatkowego oczyszczenia wody.Filtroodmulnik wpina si? w ruroci?g za pomoc? po??cze? ko?nierzowo ?rubowych, tak aby woda przep?ywa?a zgodnie z kierunkiem oznaczonym na filtroodmulniku strza?kami.

 

Pobierz katalog: 

Filtroodmulniki FO bis i FOM bis

Wymienniki rurowe typu JAD

Wymienniki p?ytowe

Wymienniki p?ytowe lutowane i skr?cane Sondex i APV

Odmulacze sieciowe

Odmulacze sieciowe typ IOW mog? by? stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszcze? cia?ami sta?ymi o ?rednicach ziaren powy?ej 0,1 mm przy ci?nieniu max 16 bar i temperaturze max 150 C w ciep?ownictwie i przemy?le.

W szczeglno?ci stosowane:

- w w?z?ach cieplnych na zasilaniu w?z?a wod? sieciow? (kot?ow?)

- na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania.

 

Pobierz katalog: 

Odmulacze sieciowe IOW

Podgrzewacze wody u?ytkowej poziome do kot?w opalanych w?glem. 

 

Pobierz katalog:

Podgrzewacze wody uzytkowej do CO weglowego

Stabilizatory ciep?ej wody

Stabilizator temperatury przeznaczone s? do instalowania w w?z?ach cieplnych z przep?ywowymi wymiennikami ciep?ej wody u?ytkowej zw?aszcza w uk?adach bez zasobnikw i przy zastosowaniu automatyki ograniczaj?cej temperatur? ciep?ej wody u?ytkowej przy wykorzystaniu zaworw termoregulacyjnych bezpo?redniego dzia?ania.

Stabilizatory zapobiegaj? powstawaniu napr??e? termicznych w pionach instalacji zw?aszcza w budynkach wysokich oraz likwiduj? przeci??enia termiczne termoregulatorw bezpo?redniego dzia?ania.

 

Pobierz katalog:

Stabilozator cieplej wody

 

Sprz?g?a hydrauliczne

Sprz?g?a hydrauliczne przeznaczone s? do rozdzielenia obiegu kot?owego i grzewczego. Przez rozdzielenie hydrauliczne obiegw kot?owego i grzewczego uzyskuje si? zmniejszenie wielko?ci zasilania, popraw? pracy, rwnomierno?? zasilenia pionw i ?atwiejsze sterowanie systemem. Sprz?g?o zmniejsza rwnie? straty energii i zak?cenia akustyczne.

 

Pobierz katalog:

Sprzegla hydrauliczne

Sprzegla SHP

Sprzegla SH/OM


Zbiorniki wody lodowej

Zbiorniki przeznaczone do instalowania w uk?adach ch?odniczych do produkcji wody lodowej. Pe?n? funkcj? magazynow?.

 

Pobierz katalog:

Zbiorniki wody lodowej-glikol

Separatory powietrza

Obecno?? powietrza i gazu w zamkni?tych instalacjach ogrzewczych jest du?ym problemem. P?cherze powietrza s? powodem ha?asu, ograniczaj? cyrkulacj? i mog? blokowa? niektre urz?dzenia. Powietrze przyspiesza te? proces korozji instalacji. Separator oddziela powietrze od wody, odseparowane powietrze uchodzi poprzez odpowietrznik automatyczny.

 

Pobierz katalog:

Separatory powietrza

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe przeznaczone s? do magazynowania wody do celw spo?ywczych lub przemys?owych. W po??czeniu z pompami hydroforowymi lub g??binowymi tworz? zestawy hydroforowe.

 

Pobierz katalog:

Zbiorniki hydroforowe

Zasobniki buforowe

Zasobniki buforowe pracuj? na zasadzie zbiornikw warstwowych. Dzia?aj? jak baterie gromadz?ce ciep?o. Zasobnik buforowy mo?e rozdzieli? wytwarzanie ciep?a od jego zu?ycia, zarwno czasowo, jak i hydraulicznie. Dzi?ki temu mo?liwe jest optymalne dostosowanie ilo?ci wytwarzanego ciep?a do jego zu?ycia.

 

Pobierz katalog:

Zbiorniki buforowe

Zasobniki ciep?ej wody

Zbiornik przeznaczony do gromadzenia ciep?ej wody u?ytkowej wykonane w wersji ocynkowanej, emaliowanej, malowanej epoksydowo lub nierdzewnej pasywowanej.

 

Pobierz katalog:

ZCW 100-1500

ZCW 2000-6000

Filtry siatkowe FS-1

Filtry siatkowe s?u?? do ochrony instalacji, urz?dze? pomiarowych i regulacyjnych przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Filtry siatkowe FS-1 posiadaj? przy??cza ko?nierzowe i wykonywane s? z ?eliwa szarego. Filtry instalowane przed armatur? regulacyjn?, s? przeznaczone do oczyszczania przep?ywaj?cego przez ni? czynnika.

 

Pobierz katalog:

Filtry siatkowe FS-1

Kot?y mia?owo - w?glowe z podajnikiem i bez

Na kot?y stalowe producent udziela 6 LAT GWARANCJI !!!

 

EKO Kocio? z podajnikiem ?limakowym.

Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w zakresie produkcji kot?w centralnego ogrzewania opracowany zosta? unikalny system doprowadzania i spalania paliwa w specjalnie zaprojektowanym palenisku. System ten pozwala na spalanie w kotle serii EKO zarwno popularnego eko-groszku, jak i mia?u, pelletu, zbo?a czy ka?dego innego paliwa o granulacji nie wi?kszej ni? eko-groszek.
Kocio? posiada dodatkowy ruszt wodny przystosowany do spalania innego rodzaju opa?u (drewno, w?giel, odpady itp.) Wyposa?ony w sterownik mikroprocesorowy, ktry stanowi rwnie? aparatur? pomiarowo zabezpieczaj?c?, oraz uk?ad napowietrzania, ktry optymalizuje ca?y proces spalania. W optymalnych warunkach jednorazowy zasyp zbiornika mo?e wystarczyd nawet na 5-7 dni!!! Obs?uga ogranicza si? jedynie do uzupe?nienia zbiornika na groszek i do opr?nienia szuflady popielnikowej. Kot?a nie trzeba codziennie rozpalad przez co jest efektywniejszy. Jego g?wnym atutem jest praca ci?g?a dzi?ki czemu oszcz?dzamy czas i energi?.

Kocio? z palnikiem retorowym jest solidnym, ekologicznym i sprawdzonym urz?dzeniem do pozyskiwania energii dla ogrzania wszelkiego typu pomieszczeo. Korpus kot?a wykonany jest z blach o grubo?ci 6 mm gatunek P265GH.

PUSH Kocio? z podajnikiem t?okowym.

Kocio? typu PUSH tworzy now? generacj? urz?dzeo opalanych paliwami sta?ymi. Automatyczny sposb podawania paliwa bezpo?rednio na ruszt, w po??czeniu z precyzyjnie dobran? ilo?ci? powietrza wdmuchiwanego w okre?lone strefy sprawia, ?e urz?dzenie to odznacza si? wysok? efektywno?ci? ciepln? i nisk? emisj? substancji szkodliwych do atmosfery. Na ruszcie paleniska spala si? tylko taka ilo?d paliwa, jaka jest konieczna do zrwnowa?enia aktualnego bilansu cieplnego ogrzewanego obiektu. Sta?e produkty spalania, czyli popi? i szlaka spychane s? do komory popielnikowej podczas automatycznego procesu podawania paliwa.
Posiada dodatkowy ruszt do spalania drewna, w?gla i ?mieci. Nad prawid?owym procesem przebiegu spalania i utrzymywania zadanej temperatury czuwa mikroprocesorowa jednostka steruj?ca. Kocio? typu PUSH (kocio? z podajnikiem t?okowym opalany groszkiem lub mia?em w?glowym) jest przystosowany do spalania w?gla drobnego sortu o grubo?ci do 30 mm suchej konsystencji.

Korpus kot?a wykonany jest z blach o grubo?ci 6 mm gatunek P265GH.

UKS Uniwersalny kocio? w?glowy.

Kocio? UKS jest uniwersalnym urz?dzeniem z grupy kot?w niskotemperaturowych przeznaczonym do spalania wszelkiego rodzaju paliw sta?ych takich jak drewno, w?giel czy mia?.
Mo?liwo?d zastosowania mikroprocesorowego sterownika wraz z dmuchaw? pozwala na u?atwienie u?ytkownikowi obs?ugi oraz popraw? efektywno?ci i ekonomii spalania. Odpowiednio du?e drzwiczki za?adunkowe pozwalaj? na ?atwy za?adunek wszelkiego typu paliwa.
Kolejnym atutem jest sporych rozmiarw komora za?adunkowa, ktra gwarantuje sta?opalno?d kot?a do 24-36 godzin. W zwi?zku z bardzo prost? konstrukcj?, czyszczenie kana?w odprowadzania spalin odbywa si? w bardzo szybki i ?atwy sposb, co ceni? sobie u?ytkownicy.
Kot?y tego typu wyst?puj? w zakresie mocy od 10 do 40 kW i mog? byd stosowane do ogrzewania od 80 do 350 m2 powierzchni. Zastosowanie kot?y typu UKS znajduj? g?wnie w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, aczkolwiek stosowad je mo?na rwnie? do wszelkich innych budynkw.

UKS to produkt charakteryzuj?cy si? bezpiecznym i niezawodnym dzia?aniem, jest oszcz?dnym i ?atwym w obs?udze urz?dzeniem. 6-cio letnia gwarancja na szczelno?d kot?a zapewnia jego u?ytkownikowi d?ugie lata ?ywotno?ci zakupionego urz?dzenia. Korpus kot?a wykonany jest z blach o grubo?ci 6 mm gatunek P265GH.


 

 

Pobierz katalog: 

Kociol z podajnikiem slimakowym EKO ( mial, eko-groszek ,pellet) NOWO??

Kociol z podajnikiem tlokowym PUSH (mial,eko-groszek) NOWO??

Uniwersalny kociol mialowo-weglowy typ UKS NOWO??

 

 


BEZCI?NIENIOWE NACZYNIA WZBIORCZE

 

 

 

Pobierz katalog: 

Naczynia wzbiorcze  do systemow otwartych NOWO??